søndag 11. juli 2010

8 norske konge-og adels-"sister"

Her må ein hugsa på at i nokre hundre år var dei danske kongane også norske regentar. Derfor må også desse inkluderast i den følgjande oversikta.

1. Siste konge som døydde i eit slag
Den siste norske kongen som mista livet i eit slag var Magnus V Erlingsson (konge 1161-1184). Han fall i slaget på Fimreite i 1184.

2. Siste tronarvingen som døydde før han vart konge
Den eldste sonen til Christian IV's, som også heiter Christian, døyr i 1647, 44 år gammal. Han døyr eit år før faren sin, og med dette blir den yngre broren hans, Frederik, konge under namnet Frederik III.

3. Siste konge som deltok i et slag
Christian V, som var konge i Danmark-Norge 1665-1699, erklærte krig mot Sverige i 1675 for å vinna att gamle danske landområde i Skåne («Den skånske Krigen»). Det kom til voldsomme kampar der kongen sjølv deltok, men desse krigshandlingane førte aldri med seg noka avgjerd i striden. I eit fransk fredsdiktat i 1679, vart det avgjort at svenskane skulle få behalda alle dei skånske landområda.

4. Siste katolske konge
Frederik I var konge i Danmark-Norge 1523-33. Trass i at han hadde lova adelskapet å verna den katolske kyrkja, innførte Frederik I reell religionsfridom for lutheranarar i Danmark-Norge. Han følgde etter Christian II som i mellomtida hadde byrja å vakla i synet sitt på katolisismen, og vedkjente seg protestantismen under eksil i Nederland. Men det var Fredrik I sin etterfølgjar Christian III som vart den første offentleg lutheranske konge i Danmark-Norge. Dette trass i sterk motstand frå den norske biskopen Olav Engelbrektsson.

5. Siste norske kongen som vart krona
Kroningar vert som regel avgrensa til dei kongene som har sikra seg trona utanom arverekkefølgja. I dei tilfella der son følgjer far er det tradisjon for å bruka signing, eller som i eldre tider, salving. Siden Haakon VII markerte starten på ei ny norsk kongerekke vart han kronet i Nidarosdomen den 22. juni 1906, medan sonen hans, Olav V, berre vart signa då han tok over kongetrona i 1957.

6. Siste eineveldige konge
Fredrik 6. var regent i Danmark-Noreg i 1814, og han vart med dette den siste kongen Noreg delte med Danmark. Han skulle også bli den siste som regjerte som eineveldig konge her i landet. Eineveldet vart innført i Danmark-Noreg i 1660 etter at landet lå i ruinar som ei følgje av fleire krigar mot svenskane. Den dåverende kongen, Fredrik 3, var særs populær og vart sett på som ein person som kunne ordna opp i det politiske kaoset som rådde på den tida. Dermed vart det vedteke på eit stendermøte i København at kongen skulle bli gitt eineveldig makt. Då vart den gamle adelen sett til sides, noko danskene syntest var heilt i orden, sidan adelen sat med ein heil del kostbare privilegier samstundes som han ikkje gav nokre motyingar til samfunnet til gjengjeld. Men sidan dette eineveldet vart gjort arveleg, oppstod problema etter kvart som det dukka opp fleire mindre dugelege kongar. Under Fredrik 6. vart krava om demokratisering stadig sterkare, og kongen oppretta fire rådgjevende stenderforsamlinger for å koma somme av desse krava i møte. Etterfølgjaren Christian 8. vart etter dette ein overgangsperson før sonen hans igjen, Frederik 7, underteikna den danske grunnlova som gjorde fullstendig slutt på eineveldet i Danmark i 1849.

7. Noregs siste greve
Den siste som bar tittelen greve her i Noreg, var Peder Anker Wedel Jarlsberg (1809-1893). Han var onkel til:

8. Noregs siste baron,
Harald Wedel Jarlsberg (1811-1897). Han vart den siste som hadde rett på å bera adelstittel her i landet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar