tirsdag 17. august 2010

20 Noregsrekordar frå Hardanger og Voss

Hordalands-distriktet Hardanger omfattar kommunane Kvam, Jondal, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Odda. Voss er den største kommunen i Hordaland og utgjer eit eige distrikt.

1. Først I: Landets første kornmagasin på landsbygda vart skipa til kring 1775 i Eidfjord av Kristofer Hjeltnes. Ti år tidlegare grunnla han også den første planteskulen for frukttre her i landet, også heime på Hjeltnes.

2. Først II: Noregs første innandørs ishall vart opna på Finse i Ulvik i 1914. Sonja Henie budde ei tid på Finse og nytta han som treningshall.

3. Først III: Knute Nelson frå Evanger i Voss var den første nordmannen som vart vald til guvernør i USA.

4. Først IV: Den første norske idrettsutøvaren som vart dømd for dopingbruk var kule- og diskoskastaren Knut Hjeltnes frå Kvam (1977). På den meir positive sida er Hjeltnes den norske friidrettsmannen som har flest norske meisterskap, i alt 20.

5. Eldst I: Det som seiest å vera landets eldste vegtunnell, er den 25 meter lange tunnellen som ligg på den gamle vegen langs Storavatnet i Eidfjord (Eidfjordvatnet). Vegen, som stod ferdig i 1891, skulle binda saman Vik i Nedre Eidfjord og Sæbø i Øvre Eidfjord (Kjelde: Eidfjord turistkontor).

6. Eldst II: I Granvin finn ein landets eldste bygning som var spesialbygd som klekkeri. Klekking av laks og sjøaure vart starta så tidleg som i 1867, men frå først av litt lenger oppe i vassdraget (Kjelde: Kjell Kjerland, Granvin).

7. Eldst III: Jondal skal ha landets eldste skiferbrot. Skriftlege kjelder viser at det vart brote ut skifer på Solesnes ved Selsvik allereie i 1421, men ein reknar ikkje med drift i større stil før på 1600-talet.

8. Eldst IV: Tveiti oppgangsag i Herand i Jondal var i samanhengjande drift frå 1700-talet til fram mot slutten av 1970-åra. I dei siste åra er det blitt blåse liv i saga igjen gjennom ivrige bygdefolk og stiftinga Herand Aktiesagbruk. Den er også truleg den saga av denne typen som har vore i lengst kontinuerleg drift her i landet.

9. Eldst V: Det som skal vera Noregs eldste høysilo står på garden Skare i Odda. Han vart murt av stein i 1879 og har skifertak.

10. Eldst VI: Utne Hotel i Ullensvang vart oppført i 1722 og er Noregs eldste hotell med samanhengjande drift i same bygning.

11. Eldst VII: Ulvik kyrkje har landets eldste altemensale. Det skal vera laga ca. 1250. Eit antemensale er ei utsmykka tavle som vart nytta til å dekkja framsida av alteret med. Antemensalet stod opprinneleg i ei eldre stavkyrkje som vart riven 1710.

12. Eldst VIII: Rekve Mylna på Voss var den siste vassdrivne mølla som var i kommersiell drift (1878-1985).

13. Einaste I: Noregs einaste freda kraftverk, Tysso I, ligg i Tyssedal i Odda. Anlegget vart bygd 1906-18 og vart verna av riksantikvaren i år 2000.

14. Einaste II: Den einaste ville stamma av fisken gullvederbuk i Noreg finn me i Skårsvatnet i Kvam. Gullvederbuk, også kalla gullfisk, er rett nok ikkje ein eigen art, men ein fargevariant av vanleg vederbuk (Leuciscus idus), ein fisk som finst naturleg i dei søraustlege delane av landet. Det var dåverande statslege i Bergen, Klaus Hansen (bror av Armauer Hansen som oppdaga leprabasillen), som sende eit par spann gullvederbuk frå nokre dammar i Nygårdsparken i Bergen. Gullvederbuken i Nygårdsparken strauk med i eit par harde vintrar midt i 1920-åra, medan (kjelde: http://home.no.net/solpors/word/gullvedN.htm).

15. Størst I: Ullensvang er Noregs største fruktkommune. Det finst mellom 500-600 000 frukttre i kommunen der det blir produsert om lag 1/5 av all frukt i landet.

16. Størst II: Hardanger Bestikk i Kinsarvik i Ullensvang er Nordens største produsent av bestikk. Verksemda vart grunnlagd i 1958.

17. Størst III: Fruktbonde og samstundes ein av Noregs største lyrikarar, Olav H. Hauge frå Ulvik, skreiv dagbok frå han var 15 år gamal. Dette vart gitt ut i bokform i fire band på til saman om lag 4000 sider, noko som gjer dette til det mest omfangsrike dagbokverket som er gitt ut på norsk.

18. Tjukkast: Noregs tjukkaste tre, Brureiki på Lote i Ullensvang, har ein omkrins på 10,8 meter (Kjelde: Det norske Skogselskap).

19. Høgast: Finse stasjon på Bergensbanen ligg i Ulvik kommune. Dette er landets høgast liggjande jernbanestasjon (1222 m.o.h.).

20. Flest: Vøringsfossen i Eidfjord skal vera den naturlege turistattraksjonen i Noreg som har flest besøkande. I 2007 var det ca. 685 000 som stoppa for å nyta synet av fossen. Dette talet bør nok takast med ei klype salt, sidan det ikkje er mogleg å gjera nøyaktige teljingar for kor mange som stoppar ved Vøringsfossen. Derfor vart også 2007-teljinga den siste av denne typen som vert offentleggjort, etter det Innovasjon Norge melder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar